Artikel 1. Algemeen

1.1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waar Solyflores partij bij is en waarop Solyflores  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn nimmer van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeen komen.

1.2          Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.

1.3       Door het doen van een bestelling via Solyflores aanvaardt u onze voorwaarden.

1.4       Op alle artikelen van Solyflores rust auteursrechtelijke bescherming. Gehele of gedeeltelijke overname van digitaal beeldmateriaal is niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming vooraf door Solyflores.

1.5       Onze klantenservice is te bereiken via email: info@solyflores.nl

Artikel 2. Offertes en bestellingen
Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd  niet meer beschikbaar is. Solyflores  kan niet aan een aanbod gehouden worden indien het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Zet- en drukfouten vallen daar onder. Offertes kunnen niet gewijzigd worden aanvaard.

Een bestelling komt tot stand door acceptatie van de Klant van het aanbod van Solyflores. Solyflores is gerechtigd een bestelling te weigeren middels het doen van een schriftelijke of mondelinge mededeling aan de Klant.

Omdat Solyflores in levende en relatief beperkt houdbare producten handelt, is het niet mogelijk om  bestellingen zonder opgaaf van redenen te retourneren binnen 14 werkdagen na levering.

artikel 3. Prijzen en betaling

3.1          De vermelde prijzen gelden per stuk in Euro
3.2          De vermelde prijzen zijn inclusief BTW
3.3          De verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Verzendkosten zullen, indien daar sprake van is, duidelijk overeengekomen worden met de Klant.
3.4          De BTW percentages verschillen per productcategorie: bloemen en planten 6%, overige producten 21%. (Wettelijke BTW wijzigingen voorbehouden)
3.5       Solyflores behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen op de site op elk gewenst moment. Geplaatste bestellingen worden altijd tegen de prijs geleverd conform de bevestiging.

3.6       Betalingen geschieden per bankoverschrijving . etaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven in de bestelling. Betalingen dienen binnen twee dagen (2) dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de Klant niet binnen de termijn van 2 dagen heeft betaald, is Solyflores gerechtigd om de bestelling te annuleren.  De klant wordt hiervan op de hoogte gehouden via de telefoon of via email.

3.7     Een aanbetaling van een deel van de factuur is enkel in overleg  met Solyflores mogelijk. De aanbetaling bedraagt minimaal 50 % van de factuur.

3.8    Bij annulering van een bestelling (ongeacht de reden) is restitutie van de (aan)betaling niet mogelijk.

artikel 4. Levering

Levering geschiedt af bedrijf van Solyflores. Bestellingen worden netjes verpakt in passend en beschermend materiaal. Vervolgens wordt de bestelling door de koerier naar de ontvanger gebracht. De bloemstukken worden op de afgesproken bezorgdag tussen 9:00 en 17:00 afgeleverd. De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

Bij niet aanwezigheid van de klant op het moment dat de bestelling wordt aangeboden, wordt deze aangeboden bij de buren. Bij het aanbieden aan de buren is Solyflores niet aansprakelijk voor de garantie en kwaliteit van de bestelling evenals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling van de Klant tijdig te leveren, zal de Klant daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd worden en verkrijgt de Klant het recht om zijn bestelling kosteloos te annuleren. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop de bestelling aan de Klant in de macht van de Klant worden gebracht.

Het is de verantwoording van de klant om gedurende het bestelproces bereikbaar te zijn via email of telefoonnummer in het geval van een wijziging in de bestelling. Bij niet bereikbaarheid van de klant in zulke gevallen, wordt de bestelling geannulleerd.

artikel 5. Annuleren van bestellingen

Een bestelling kan geannuleerd worden indien Solyflores met de annulering instemt en indien de bestelling nog niet in productie genomen is. Eventuele schade door de annulering (bijvoorbeeld door aangeschafte materialen) dient door de Klant vergoed te worden. Een bestelling geldt als geannuleerd nadat Solyflores dit schriftelijk heeft bevestigd.

artikel 6. Overmacht

Solyflores  heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de Klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat Solyflores  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

artikel 7. Aansprakelijkheid

Indien Solyflores aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sol y Flores beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Solyflores  is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Solyflores  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Solyflores of zijn medewerkers.

Artikel 8. Overig

8,1          Solyflores behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Solyflores heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken

8.2          Solyflores gaat alleen een overeenkomst aan met personen die meerderjarig zijn of met personen die uitdrukkelijk toestemming hebben van een meerderjarige.

Artikel 9. Geschillen

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit deze overeenkomst mochten voorvloeien zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de desbetreffende bevoegde rechter.

Solyflores I KVK nr. 82562024